رد کردن پیوندها
شرکت ایده حساب تهران

اشتراک

50 میلیون تومان

اشتراک الماس

کلیه خدمات مالی و مالیاتی 1% کل واریزی یا کل صورتحساب های فزوش هر کدام بیشتر باشد در یک سال علی الحساب 50.000.000 میلیون تومان مابقی با واریزی ها اقساط ماهانه

قیمت پس از شماوره تلفنی

اشتراک طلایی

مشاوره و تنظیم اسناد مالی و مالیاتی بر اساس سیستم شرکت

150 میلیون تومان

اشتراک نقره ای

مشاوره مالی و مالیاتی بصورت برخط یا حضوری

ویژه شرکت ها با فروش 10 تا 30 میلیارد

90 میلیون تومان

اشتراک برنزی

مشاوره مالی و مالیاتی بصورت برخط یا حضوری

ویژه شرکت ها با فروش یا واریزی 10 میلیارد

3 میلیون تومان

اشتراک A

ثبت انواع شرکت ها و تغییرات و هزینه روزنامه رسمی

فعالسازی کارپوشه مودیان

تخفیف 20% برای اشراک برنز تا الماس

2.5 میلیون تومان

اشتراک B

ثبت نام اقتصادی ویژه شرکت های تازه تاسیس

فعالسازی کارپوشه مودیان

گام چهارم اقتصادی (ثبت نام کامل)

تخفیف 20% برای اشراک برنز تا الماس

1 میلیون تومان

اشتراک C

پلمپ دفاتر قانونی

شرکت ها

موسسات

صاحبان کسب کار

تخفیف 20% برای اشراک برنز تا الماس

3 میلیون تومان

اشتراک D

تحریر دفاتر، سند ماهانه بیش از 20 صفحه نباشد

برای هر صفحه اضافه تر 500 هزار تومان

4 میلیون تومان

اشتراک E

سامانه مودیان ماهیانه